Vesikasvien niitto

Vesikasvien niitolla vähennetään vesikasvillisuuden määrää, jolloin järvimaisema kohenee. Myös virkistyskäyttömahdollisuudet, kuten veneily ja uiminen parantuvat. Niittopaikat kannattaa valita huolellisesti, sillä vesi- ja rantakasvien vyöhyke rannan ja ulapan välissä vähentää eroosiota ja toimii myös ravinteita sitovana suodattimena. Niitot eivät yksinään riitä parantamaan veden laatua.

Koneellisistä niitoista on ilmoitettava ELY-keskukseen. Niitoista ilmoittamisen voi tehdä oheisella lomakkeella.

Kesäniitot

Vesijärven niitot tehdään heinä-elokuussa lintujen pesintäkauden päätyttyä. Niittoja toteutetaan eri kohteilla ja niiden yhteenlaskettu pinta-ala on vuosittain 40-45 hehtaaria. Niitoissa pyritään toimintamalliin, jossa urakoitsija niittää ja paikalliset toimijat, kuten osakaskunnat, nostavat niittojätteen omalla kustannuksellaan järvestä ja läjittävät sen sopivaan paikkaan. Mahdollisuus ottaa niittojätteen vedestä nostaminen hoidettavaksi on yksi niittokohteiden valintaan vaikuttava kriteeri. Niittosuunnitelman vahvistaa Hämeen ELY-keskus.

Vesijärven vesienhoidolliset kesäniitot organisoi vuoteen 2015 asti Vesijärven kalastusalue, jonka jälkeen tehtävää on hoitanut Vesijärvisäätiö.

Kesäniitot

2018
2017
2016
2015

Talviniitot

Talviniittojen tavoitteena on vähentää keväällä rantaan ajautuvan, jään katkoman ruokomassan määrää tai tiheissä ruovikoissa paikalleen mätänevän ylivuotisen ruo’on määrää. Samalla torjutaan mätänemisestä syntyviä hajuhaittoja. Koneellisen talvioniiton toteuttaminen edellyttää myös ELY-keskuksen lausuntoa.

Talviniitto ei juuri vaikuta seuraavan vuoden kasvuun, sillä ravinteet ovat talvella juuristossa. Varjostuksen vähentyessä kasvu voi jopa parantua. Pitkällä aikavälillä tavoitteena on ehkäistä ruokoturpeen muodostumista, joka lahtialueilla johtaa umpeenkasvuun eli ruovikoiden muuttumiseen maa-alueiksi.

Linnuston kannalta tärkeillä alueilla tavoitteena on ylläpitää ruovikkoalueiden monimuotoisuutta ja linnostollista arvoa umpeenkasvua ehkäisemällä, tarkoitus ei ole taannuttaa ruovikkoa. Niitossa huomioidaan erityisesti ruovikkolintujen tärkeimmät pesäpaikat, jotka jätetään niittämättä, jotta linnustolle on heti keväällä riittävä suoja. Niittoalueista on pyydetty linnuston osalta asiantuntijalausunto ja alueet on muutettu lausunnon ohjeiden mukaisesti.

Niittoja voidaan tehdä myös talvisin, mikäli jäätilanne sen sallii. Talviniitot sopivat myös talkootapahtumaksi. Hollola LC Pirunpesän talviniitoista voit lukea täältä. Talvella 2016 klubi oli auttamassa koneellisissa niitoissa massan poiskeräyksessä.

Talviniitot

2018
2017
2016


koneellinen niitto