Talviniitot 2016


TALVINIITON TAVOITE JA LUONTOARVOT

Tavoitteena on vähentää keväällä rantaan ajautuvan, jään katkoman ruokomassan määrää tai tiheissä ruovikoissa paikalleen mätänevän ylivuotisen ruo’on määrää. Samalla torjutaan mätänemisestä syntyviä hajuhaittoja.

Talviniitto ei juuri vaikuta seuraavan vuoden kasvuun, sillä ravinteet ovat talvella juuristossa. Varjostuksen vähentyessä kasvu voi jopa parantua. Pitkällä aikavälillä tavoitteena on ehkäistä ruokoturpeen muodostumista, joka lahtialueilla johtaa umpeenkasvuun eli ruovikoiden muuttumiseen maa-alueiksi.

Linnuston kannalta tärkeillä alueilla tavoitteena on ylläpitää ruovikkoalueiden monimuotoisuutta ja linnostollista arvoa umpeenkasvua ehkäisemällä, tarkoitus ei ole taannuttaa ruovikkoa. Niitossa huomioidaan erityisesti ruovikkolintujen tärkeimmät pesäpaikat, jotka jätetään niittämättä, jotta linnustolle on heti keväällä riittävä suoja.Niittoalueista on pyydetty linnuston osalta asiantuntijalausunto Esa Lammilta ja alueet on muutettu lausunnon ohjeiden mukaisesti.

Kartta suunnitelluista niittokohteista.


TALVINIITON TOTEUTUS

Tarjouskilpailun urakasta voitti Risto Kauhala, Hot Mill Oy. Talviniitto toteutetaan koneellisesti niittolaitteella varustetulla Argo 8x8 amfiajoneuvolla, jonka apuna tarvittaessa toimii Avant monitoimikone.

Työt aloitettiin välittömästi ELY-keskuksen lausunnon valmistuttua. Työssä edetään niin pitkälle, kuin jääolosuhteet sen sallivat.
koneellinen niitto

NIITTOJÄTTEEN KÄSITTELY

Niittojäte läjitetään maalle pois vesialueelta. Kuiva niittojäte poltetaan, joten sitä ei jätetä maalle pidemmäksi aikaa. Osalla kohteista järjestetään niittojätteen poiskuljetus hyötykäyttöön (lava, paalaava kontti, jäteauto).


SUOSTUMUKSET

Vesialueen omistajiin oltiin yhteydessä kohdekohtaisesti työn edetessä. Samalla sovittiin niittojätteen käsittelypaikat maanomistajan kanssa. Mikäli niittoa jostain syystä vastustetaan, jätetään kyseinen kohde niittämättä.