Hoitotoimet

Vesienhoidon yleinen tavoite on jokien, järvien, rannikkovesien ja pohjavesien vähintään hyvä tila vuoteen 2021 mennessä. Erinomaisiksi tai hyviksi arvioitujen vesien tilaa ei saa heikentää. Vesistöjä rehevöittävien, pilaavien sekä muiden haitallisten aineiden pääsyä vesiin rajoitetaan. Tulvien ja kuivuuden aiheuttamia haittoja vähennetään. Nämä tavoitteet ovat yhteisiä koko Euroopan unionin alueella.

Vesien tilaa arvioidaan uuden luokittelun keinoin. Jokien, järvien ja rannikkovesien tila luokitellaan ekologisen ja kemiallisen tilan perusteella erinomaiseksi, hyväksi, tyydyttäväksi, välttäväksi tai huonoksi ottaen huomioon vesialueen luontaiset ominaisuudet.

Vesijärvi on ekologisen luokittelun mukaan tyydyttävässä tilassa.

Toimet valuma-alueella:

Maa- ja metsätalouden toimenpiteet
Peltoviljelyn menetelmien kehittäminen
Suojavyöhykkeet
Kosteikot ja laskeutusaltaat
Valumavesien pidättäminen valtaojiin
Hulevesikuormituksen vähentäminen
Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn edistäminen

Toimet vesistöissä:

Ravintoverkkokunnostukset/hoitokalastus/petokalaistutukset
Hapetus
Niitot
Ruoppaus
Kemialliset käsittelyt

 


YV-hanketuki