Vesienhoidon työkalupakki

Hoitotoimet-sivuilla esitellään yleisimpiä vesienhoidon menetelmiä sekä Vesijärvellä toteutettuja toimenpiteitä.

Toimet valuma-alueella:

Maa- ja metsätalouden toimenpiteet

 

  • Peltoviljelyn menetelmien kehittäminen
  • Suojavyöhykkeet
  • Kosteikot ja laskeutusaltaat
  • Valumavesien pidättäminen valtaojiin
Hulevesikuormituksen vähentäminen

 

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn edistäminen

Toimet vesistöissä:

Ravintoverkkokunnostukset/hoitokalastus
Hapetus/ilmastus
Niitot
Ruoppaus
Kemialliset käsittelyt


YV-hanketuki

Jaa

Hoitotoimien tavoitteet

Vesienhoidon yleinen tavoite on jokien, järvien, rannikkovesien ja pohjavesien vähintään hyvä tila vuoteen 2021 mennessä. Erinomaisiksi tai hyviksi arvioitujen vesien tilaa ei saa heikentää. Vesistöjä rehevöittävien, pilaavien sekä muiden haitallisten aineiden pääsyä vesiin rajoitetaan. Tulvien ja kuivuuden aiheuttamia haittoja vähennetään. Nämä tavoitteet ovat yhteisiä koko Euroopan unionin alueella.

Vesien tilaa arvioidaan uuden luokittelun keinoin. Jokien, järvien ja rannikkovesien tila luokitellaan ekologisen ja kemiallisen tilan perusteella erinomaiseksi, hyväksi, tyydyttäväksi, välttäväksi tai huonoksi ottaen huomioon vesialueen luontaiset ominaisuudet.

Vesijärvi on ekologisen luokittelun mukaan tyydyttävässä tilassa.